ALGEMENE VOORWAARDEN BV LOXXER

Versie 2024.01

 

1. Toepassingsvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt bij de BV LOXXER, met zetel te 8800 Roeselare, Rumbeeksegravier 166 bus D, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0713.493.495 (hierna ‘LOXXER’).

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door de klant bij LOXXER.

 

2. Offertes

2.1 Alle prijsberekeningen, offertes en andere aanbieding van LOXXER hebben slechts een indicatief karakter en zijn niet bindend.

2.2 De prijzen en voorwaarden op de offertes van LOXXER zijn slechts geldig voor een periode van 30 dagen, behoudens andersluidende uitdrukkelijke bepalingen.

2.3 De overeenkomst komt pas tot stand na een schriftelijke bevestiging van de klant.

 

3. Prijs

3.1 Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro, steeds exclusief btw.

3.2 Alle belastingen, taksen en/of heffingen, van welke aard dan ook, die betrekking hebben op de geleverde goederen of het transport ervan, met inbegrip van nieuwe belastingen, taksen en heffingen die na de totstandkoming van de overeenkomst zouden worden ingevoerd, zijn integraal ten laste van de klant.

3.3 Er kan een voorschot gevraagd worden, in dergelijk geval wordt dit zo opgenomen in de offerte. Betaling van voorschotfacturen blijft definitief verworven en kan nooit teruggevorderd worden door de klant.

 

4. Betalingsvoorwaarden

4.1 Behoudens andersluidende bepalingen zijn facturen betaalbaar binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum zonder recht op enige korting contant.

4.2 Bij laattijdige betaling is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest verschuldigd van 1% per begonnen maand. Bovendien heeft LOXXER, ingeval de factuur op de vervaldag zonder geldige reden volledig of gedeeltelijk onbetaald is gebleven het recht om zonder een ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het nog verschuldigde bedrag te vorderen, met een minimum van 250 euro. Onverminderd het recht van LOXXER om een hogere vergoeding te vragen indien de geleden schade wordt aangetoond.

4.3 Klachten met betrekking tot een factuur van LOXXER moeten op straffe van verval binnen de 10 kalenderdagen na factuurdatum per aangetekend schrijven worden ingediend.

4.4 LOXXER behoudt zich het recht voor om bij niet-betaling op het ogenblik van de vervaldag van de factuur haar diensten op te schorten tot de verschuldigde bedragen volledig betaald zijn.

 

5. Levering

5.1 De door LOXXER meegedeelde levertermijn is steeds indicatief en geldt louter als streefdatum, tenzij anders schriftelijk tussen partijen overeengekomen. De loutere overschrijding van de indicatieve levertermijn maakt op zichzelf geen wanprestatie uit.

5.2 De goederen worden geleverd op het afgesproken adres, gelost van het aankomende vervoermiddel. LOXXER draagt het risico met betrekking tot het vervoer. Dit risico gaat over van zodra de goederen gelost worden op het overeengekomen adres.

5.3 Behoudens andersluidende bepalingen staat LOXXER niet in voor de levering binnen de bedrijfsgebouwen noch voor de plaatsing. De goederen worden steeds ‘stekkerklaar’ geleverd.

5.4 Op het ogenblik van levering wordt er steeds een leveringsbon door de klant getekend ter goedkeuring van ontvangst van de goederen.   

 

6. Eigendomsvoorbehoud

LOXXER behoudt zich eigendom voor van de geleverde en/of bestelde goederen en geleverde en/of bestelde diensten voor tot volledige en effectieve betaling van de hoofdsom en intresten, kosten en belastingen die erop betrekking hebben, zelfs indien de goederen bewerkt, gebruikt of doorverkocht worden. De risico’s van alle aard, met inbegrip van toeval en overmacht, zijn ten laste van de klant vanaf het ogenblik waarop de goederen de vestiging van de klant verlaten. Bij niet-betaling op de vervaldag heeft LOXXER het recht om de goederen terug te nemen op kosten van de klant en heeft LOXXER het recht om haar recht op schadevergoeding te doen gelden.

 

7. Zichtbare en verborgen gebreken

7.1 Eventuele zichtbare gebreken en niet-conforme levering dienen schriftelijk op de leveringsbon te worden vermeld, waarbij de klant de gebreken op gedetailleerde wijze dient te beschrijven. Het gebruik van de geleverde goederen door de klant impliceert de onherroepelijke aanvaarding ervan.

7.2 De aansprakelijkheid van LOXXER voor eventuele verborgen gebreken in de door LOXXER geleverde goederen is beperkt tot gebreken die zich manifesteren binnen 3 maanden na de levering van de goederen. Eventuele verborgen gebreken dienen alleszins, op straffe van verval van verhaal, onmiddellijk en uiterlijk binnen de 8 kalenderdagen na ontdekking van het gebrek, per aangetekend schrijven door de klant aan LOXXER worden gemeld.

7.3 Klachten wegens zichtbare of verborgen gebreken schorten de betalingsverplichting in hoofde van de klant niet op.

7.4 LOXXER zal in geen geval verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor eventuele verwondingen of alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade van gelijk welke aard, veroorzaakt door een verkeerde inwerkingstelling of door een verkeerd gebruik van de onderdelen.

 

8. Abonnementsdiensten

8.1 Indien de klant gebruik maakt van de abonnementsdiensten (hierna ‘de Applicatie’) wordt hiervoor een afzonderlijke licentievergoeding aangerekend. Er zal een maandelijkse of jaarlijkse abonnementskost in rekening worden gebracht, afhankelijk van de factureringscyclus die de klant kiest en zolang het abonnement voortduurt.

8.2 LOXXER verleent de klant in dat geval een niet-exclusieve licentie om de Applicatie op haar apparaten te installeren en te gebruiken, uitsluitend voor zover noodzakelijk voor het beoogde gebruik de goederen van LOXXER waarvoor de Applicatie zal worden gebruikt (de ‘LOXXER-apparaat’).

8.3 Het abonnement loopt telkens voor de betaalde abonnementsperiode en wordt automatisch beëindigd, tenzij de klant het abonnement vernieuwt middels het betalen van een nieuwe abonnementsperiode. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk.

8.4 LOXXER garandeert dat zij naar best vermogen zal handelen bij het ter beschikking stellen van de Applicatie aan de klant. LOXXER kan evenwel niet garanderen dat de Applicatie permanent, ononderbroken en foutloos zal werken. Indien er zich problemen zouden voordoen met de beschikbaarheid van de Applicatie dan verbindt LOXXER er zich toe haar uiterste best te doen om het probleem zo snel als mogelijk op te lossen, zonder enige garantie hiertoe te bieden.

 

9. Intellectuele eigendom

LOXXER is en blijft de enige eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten op de door LOXXER geleverde goederen. Het toegekende gebruiksrecht op de Applicatie houdt onder geen beding een overdracht van eigendomsrechten op de Applicatie in.

 

10. Overmacht en imprevisie

10.1 Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen alle tussen partijen overeengekomen garantieverplichtingen, indien die partij daartoe verhinderd is gevolg van overmacht, in het bijzonder doch niet beperkt tot: natuurrampen, epidemieën, overmacht in hoofde van een toeleverancier van LOXXER, overheidsmaatregelen, elektriciteitsstoring, algemene vervoersproblemen, brand etc.

10.2 In geval een fundamentele wijziging van de economische omstandigheden tot gevolg heeft dat de uitvoering van de overeenkomst voor één van beide partijen een onredelijke of onevenredige last met zich meebrengt, zullen de partijen in overleg treden om gezamenlijk een billelijke aanpassing van het contract overeen te komen.

 

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

11.1 Het contract tussen de klant en LOXXER wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht.

11.2 Alle geschillen over de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het contract worden zoveel als mogelijk op minnelijke wijze beslecht. Bij gebrek aan minnelijke regeling komen partijen overeen dat uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement bevoegd zijn waar de zetel van LOXXER gevestigd is, dan wel de rechtbank van de woonplaats van de klant voor zover de klant een particulier is.

 

12. Varia

Een (geheel of gedeeltelijk) ongeldige of onafdwingbare bepaling wordt van rechtswege en automatisch vervangen door een nieuwe, geldige en afdwingbare bepaling die het doel (incl. economische gevolgen) van de samenwerking en de tekst van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.