BV LOXXER – Privacyverklaring

Geüpdatet op 15/04/2023

 

De BV LOXXER (hierna genoemd: “LOXXER”) stelt deze Privacyverklaring op met als doel de bezoeker van de website www.loxxer.com en/of de gebruiker van de applicatie “MyLoxxer” (zowel de bezoeker als de gebruiker hierna genoemd: “betrokkene”)op transparante wijze te informeren over de wijze waarop de persoonsgegevens van de betrokkene verwerkt worden.

Wanneer de betrokkene de MyLoxxer applicatie gebruikt, zal hij merken dat LOXXER informatie op het apparaat plaatst en dat informatie wordt verzameld. Om welke informatie het gaat, wordt vermeld in de beschrijving op punt 1. De betrokkene wordt telkens gevraagd om uitdrukkelijk toe te stemmen met het plaatsen en/of het gebruik van deze informatie. Evenwel dient te worden begrepen dat indien deze toestemming niet wordt gegeven, bepaalde functionaliteiten niet kunnen worden gebruikt. De betrokkene kan zijn toestemming steeds intrekken door de instellingen voor de MyLoxxer applicatie te wijzigen.

 

 1. Persoonsgegevens

Het begrip persoonsgegevens omvat alle gegevens die een betrokkene kunnen identificeren. Dit is onder meer de naam, leeftijd, e-mailadres, locatie van de betrokkene , het IP-adres,… 

 

 1. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens van de betrokkene is:

BV LOXXER

Rumbeeksegravier 166D

8800 Roeselare
België

Ondernemingsnummer: 0713.493.495

Indien de betrokkene vragen heeft met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens, dan kan hij LOXXER steeds contacteren via de contactgegevens zoals omschreven in punt 9.

 

 1. Waarom verwerken wij de persoonsgegevens?

LOXXER verwerkt de persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, afhankelijk van de reden waarom er wordt gecorrespondeerd met LOXXER.

Registratie  MyLoxxer

Wanneer de betrokkene zich registreert worden zijn naam en e-mailadres verwerkt. Deze persoonsgegevens worden verwerkt om de toegang tot en het gebruik van de website. Deze persoonsgegevens worden verwerkt om de toegang tot en het gebruik van de applicatie MyLoxxer te faciliteren en ter uitvoering van de overeenkomst.

Facturatie en betaling

In het kader van de betaling voor het gebruik van de applicatie MyLoxxer verwerkt LOXXER de volgende persoonsgegevens van de betrokkene: de contactgegevens, de bedrijfsnaam of de rechtspersoon voor wie de betrokkene optreedt, de adresgegevens en de financiële gegevens.

Contactformulier website

Een bezoeker van de website kan steeds contact met LOXXER opnemen via het contactformulier. In dat geval verwerkt LOXXER de contactgegevens, de bedrijfsnaam alsook de adresgegevens van de bezoeker. Deze verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van LOXXER, met name reageren op het verzoek van de bezoeker.

 

 

 

 1. Hoe lang bewaren wij de persoonsgegevens?

LOXXER bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene zolang als redelijkerwijs noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden, zoals hoger vermeld of om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op LOXXER rust. Zo dienen bijvoorbeeld facturen in het kader van de boekhoudkundige verplichtingen voor een bepaalde periode te worden bijgehouden.

 

 1. Ontvangers van gegevens en openbaarmaking aan derden

LOXXER verwerkt de persoonsgegevens van de betrokkene steeds met de nodige zorg en met naleving van de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming. In die zin deelt LOXXER de persoonsgegevens dan ook nooit met derden, tenzij dit noodzakelijk blijkt ter uitvoering van de overeenkomst of dienstverlening.

Zo kan er beroep worden gedaan op derde partijen in het kader van de uitvoering van de activiteiten. Deze derde partijen kunnen hierdoor toegang krijgen tot de persoonsgegevens van de betrokkene. Denk hierbij aan IT-, cloud- en softwareleveranciers die toegang krijgen tot de persoonsgegevens in het kader van opslag, onderhoud of ondersteuning.

Dergelijke dienstverleners mogen de persoonsgegevens van de betrokkene geenszins voor eigen doeleinden gebruiken.

De persoonsgegevens kunnen tevens gedeeld worden in het kader van een zakelijke transactie zoals bijvoorbeeld tijdens de verkoop van (een deel van) de onderneming of een reorganisatie, fusie, joint-venture of andere beschikking over de ondernemingen, de bedrijfsmiddelen of aandelen.

 

 1. Doorgifte buiten de EU/EER

LOXXER geeft de persoonsgegevens niet door aan landen gevestigd buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

 

 1. Geautomatiseerde besluitvorming

LOXXER neemt geen beslissingen op basis van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering.

 

 1. Beveiligingsmaatregelen

LOXXER verbindt er zich toe om naar best vermogen alle redelijke maatregelen te nemen om de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen zodat deze beschermd worden tegen misbruik, verlies en onbevoegde toegang. Deze maatregelen zijn steeds op basis van de huidige stand van de techniek.

 

 1. De rechten van de betrokkene

De betrokkene beschikt over diverse rechten aangaande de persoonsgegevens die LOXXER verwerkt. De betrokkene kan deze rechten uitoefenen door LOXXER te contacteren via de contactgegevens zoals vermeld in punt 9. In het kader van de identificatieplicht, kan LOXXER de betrokkene verzoeken om een kopie van de identiteitskaart.

 1. Recht op inzage

Indien de betrokkene wil weten welke persoonsgegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden, dan kan die contact opnemen met LOXXER. De betrokkene heeft recht op toegang tot de volgende persoonsgegevens en informatie:

 • de betrokken categorieën persoonsgegevens
 • de ontvanger of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt
 • in geval dat de ontvangers gevestigd zijn in derde landen, de passende of geschikte waarborgen
 • indien mogelijk, de voorgestelde opslagperiode voor persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria aan de hand waarvan deze periode wordt vastgesteld

LOXXER kan een redelijke vergoeding eisen van de  betrokkene voor de administratieve kosten voor bijvoorbeeld het nemen van extra kopieën. De kopie van de gegevens wordt uiterlijk een maand na ontvangst worden bezorgd aan de betrokkene. Tenzij anders wordt verzocht door de  betrokkene, worden de gegevens in elektronische vorm verstrekt.

 1. Recht op rectificatie en verwijdering

De betrokkene kan vragen dat eventuele foutieve, onnauwkeurige of irrelevante persoonsgegevens worden gecorrigeerd of dat de gegevens worden gewijzigd of verwijderd. Eventuele ontvangers van de persoonsgegevens worden, in de mate van het mogelijke, in kennis gesteld van de rectificatie.

 1. Recht op beperking

Wanneer de betrokkene hiertoe gegronde redenen heeft, kan hij verzoeken om de verwerking van de persoonsgegevens te beperken. Bijvoorbeeld omdat hij de juistheid van de gegevens betwist.

 1. Recht van bezwaar

Wanneer de verwerking van de persoonsgegevens gebaseerd is op een gerechtvaardigd belang of kadert in de vervulling van een taak van algemeen belang of van openbaar gezag kan de betrokkene op gemotiveerde wijze bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens.

 1. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Indien LOXXER de persoonsgegevens verwerken op basis van de (uitdrukkelijke) toestemming of in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, dan kan de betrokkene LOXXER verzoeken dat de verstrekte persoonsgegevens op een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm aan de betrokkene worden bezorgd of dat deze worden overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

 1. Recht om uw toestemming in te trekken

Wanneer de verwerking van de persoonsgegevens door LOXXER gebaseerd is op de (uitdrukkelijke) toestemming, heeft de betrokkene te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. De intrekking van de toestemming doet evenwel geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking daterend voor de intrekking van de toestemming.

 1. Recht om klacht in te dienen

De betrokkene beschikt over het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit indien hij een klacht heeft over het gebruik van de persoonsgegevens door LOXXER.

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel
België​​​​​​​
contact@apd-gba.be

 

 1. Contact

Voor vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens door LOXXER, onderhavige privacyverklaring of uw rechten zoals omschreven in punt 8 wenst uit te oefenen, dan kan u steeds terecht bij de BV LOXXER via: 

 • Per e-mail: johan@loxxer.be
 • Per post: Rumbeeksegravier 166D, 8800 Roeselare, BELGIË

 

 1. Wijzigingen

LOXXER houdt zichzelf het recht voor om deze privacyverklaring up-to-date te houden. De betrokkene vindt de laatste versie steeds terug op de website www.loxxer.com/nl/privacy-policy

 

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze privacyverklaring wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de zetel van de BV LOXXER.

 

Cookies

Wat zijn cookies?

(bron: website Privacy Commissie)

 

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoeken van websites op je computer kunnen worden bewaard. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen, zoals bijvoorbeeld je taalvoorkeur voor een website. Wanneer je de website later opnieuw bezoekt, wordt deze cookie opnieuw verstuurd naar de website. Op die manier herkent de website jouw browser en kan bijvoorbeeld je taalvoorkeur worden onthouden.

Cookies hebben meestal ook een vervaltermijn. Sommige cookies worden bijvoorbeeld automatisch verwijderd wanneer je je browser afsluit (de zogenaamde session cookie), terwijl andere langere tijd op je computer blijven staan, soms zelfs tot je ze handmatig verwijdert (de zogenaamde persistent cookie).

 

Waarom gebruiken we cookies?

Websites hanteren handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de site zo interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. Bekendste voorbeelden van dit soort technieken zijn cookies en scripts (hierna samen te noemen “cookies”). Cookies kunnen worden gebruikt door websitehouders of door derde partijen – adverteerders bijvoorbeeld – die communiceren via de website die u bezoekt.

Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Daardoor kunnen cookies ook niet worden gebruikt voor e-mail en telemarketing acties.

Wij vinden het van groot belang dat u weet welke cookies onze website inzet en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen namelijk graag én uw privacy én de gebruiksvriendelijkheid én de financiering van onze website zoveel mogelijk waarborgen. Hieronder leest u meer over de cookies die gebruikt worden door en via onze website en voor welke doeleinden.

 

Welke cookies worden gebruikt op deze website?

Functioneel

Functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert.

 Onze website gebruikt cookies voor:

 1. het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina, bijvoorbeeld als er een lange enquête wordt ingevuld of als u veel gegevens moet invullen bij een online bestelling, het opslaan van voorkeuren, zoals de taal, locatie, het gewenste aantal te tonen zoekresultaten, etc.

Zie hieronder een lijst met de cookies die wij gebruiken, welke gegevens ze verzamelen en hoe lang ze worden gebruikt.

 

Statistieken

Dit zijn cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten. Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, proberen wij continu te meten met behulp van de software van Google Analytics als derde partij hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. Hiervoor gebruiken wij cookies.

Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina bezocht wordt, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor u te maken. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen.

Wij gebruiken cookies voor:

 1. het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s
 2. het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s
 3. Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt
 4. het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven
 5. het optimaliseren van de website
 6.  

Social media

Dit zijn cookies om de inhoud van onze website te delen via social media.

De artikelen en video’s die u op onze website bekijkt, kunt u door middel van buttons delen via social media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van social media cookies van de social media partijen, zodat deze u herkennen op het moment dat u een artikel of video wilt delen.

Deze cookies maken het dus mogelijk dat:

 1. Ingelogde gebruikers van geselecteerde social media bepaalde inhoud van onze website direct kunnen delen

Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven; zie de links hieronder. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. Loxxer heeft daar geen invloed op.

 

Interesses

Dit zijn cookies ten behoeve van gedragsafhankelijke inhoud van een webpagina.

Ons doel is om bezoekers van onze website te voorzien van informatie die zo relevant mogelijk is voor hem of haar. Daarom proberen wij onze site zoveel mogelijk aan iedere bezoeker aan te passen. Dit doen we niet alleen via de inhoud van onze website, maar ook via de advertenties die worden getoond.

Om deze aanpassingen te kunnen maken, proberen wij op basis van onze websites die u bezoekt op internet een beeld te krijgen van uw vermoedelijke interesses zonder een naar een persoon herleidbaar profiel op te bouwen. Op basis van deze interesses passen wij dan de inhoud en de advertenties op onze website aan voor verschillende groepen klanten. Zo kan u bijvoorbeeld op basis van uw surfgedrag opgenomen worden in een bepaalde categorie, zoals ’mannen in de leeftijdscategorie 30 tot 45 jaar, getrouwd en kinderen met een interesse in voetbal’. Deze groep krijgt vervolgens uiteraard andere advertenties te zien dan het segment ’vrouw, leeftijdscategorie 20 tot 30 jaar, ongetrouwd en interesse in reizen’.

Ook derde partijen die via onze website cookies plaatsen, kunnen op deze manier proberen uw interesses te vinden. De informatie over uw huidige websitebezoek kan in dat geval gecombineerd worden met informatie van eerdere bezoeken aan andere websites dan de onze.

Als dergelijke cookies niet worden gebruikt dan betekent dit overigens niet dat u geen advertenties meer te zien krijgt op onze site. De advertenties zijn in dat geval alleen niet langer toegesneden op uw interesses.

Deze cookies maken het mogelijk dat:

 1. de websites uw bezoek registreren om hiermee een inschatting te maken van uw interesses

 

Overige/ onvoorziene cookies

Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden.

 

Mocht u op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierboven dus niet genoemd hebben, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze uw privacy gewaarborgd hebben.

 

Hoe zie ik welke cookies geïnstalleerd zijn en hoe verwijder ik deze?

Als u helemaal niet wilt dat websites op uw computer cookies plaatsen, dan kunt u uw browserinstellingen aanpassen zodat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kunt u de instellingen dusdanig aanpassen dat uw browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Ook kunt u uw cookies die al zijn geplaatst verwijderen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en computer die u gebruikt moet aanpassen.

Wees u ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat u bepaalde websites helemaal niet meer kunt zien. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat u geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer toegesneden op uw interesses en worden vaker herhaald.

Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser.